O projekcie

 

"Z Pracą na TY!"

 

Projekt zakłada udział 60 pań (osób fizycznych) w tym 24 imigrantki, które w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w Projekcie jednocześnie spełniają następujące obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:

 • Płeć - 100% Uczestników Projektu stanowią kobiety
 • Wiek – od 30 roku życia1,
 • Miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa dolnośląskiego.
 • Brak zatrudnienia – status osoby bezrobotnej z I lub II profilem pomocy (w tym długotrwale bezrobotnej) lub biernej zawodowo,
 • Brak statusu rolnika posiadającego gospodarstwo powyżej 2 ha przeliczeniowych; w przypadku członków rodziny wsparcie może otrzymać osoba bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu KRUS do ZUS,
 • Motywacja do udziału w Projekcie i podjęcia zatrudnienia oraz adekwatność Projektu do potrzeb Uczestniczki.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby spełniające kryteria premiujące tj.: o niepełnosprawność (weryfikowane na podstawie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), o miejsce zamieszkania na obszarach objętych rewitalizacją, o miejsce zamieszkania w miastach takich jak: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Nowa Ruda, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja, o wiek powyżej 50 roku życia, o poszukiwanie pracy po raz pierwszy, o niskie kwalifikacje, o miejsce zamieszkania na terenach wiejskich, o status osoby długotrwale bezrobotnej.

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego
od 01.04.2019 r. do 31.03.2021 r.

 

Wsparcie realizowane w ramach Projektu:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym Indywidualny Plan Działania (3h na 1 Uczestniczkę Projektu)
 • Pośrednictwo pracy (w tym 5h kontaktu bezpośredniego ze Specjalistą ds. Rynku Pracy dla każdej Uczestniczki Projektu).
 • Spotkanie indywidualne aktywnego poszukiwania pracy, w wymiarze 3h na 1 Uczestniczkę Projektu.
 • Szkolenia zawodowe. Każda pani objęta zostanie szkoleniem/kursem, efektem których będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014-2020. Weryfikacja poprzez uzyskanie odpowiedniego certyfikatu, dyplomu. Szkolenie zostanie wskazane przez doradcę zawodowego na podstawie zidentyfikowanych potrzeb. Uczestniczka szkolenia otrzyma dodatek szkoleniowy za 1h szkolenia 8,76 zł brutto.
 • Staże zawodowe – przeznaczone dla 25 Uczestniczek Projektu, u których zostanie zdiagnozowana taka potrzeba (weryfikowane na podstawie IPD). Staże zawodowe będą realizowane przez okres trzech miesięcy, w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, z zastrzeżeniem, że czas pracy osoby z niepełnosprawnością, zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, nie przekroczy 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. W ramach Projektu Uczestniczka może otrzymać stypendium stażowe za realizację 160 godzin stażu na miesiąc (lub 140 godzin miesięcznie w przypadku osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym). Stypendium stażowe zostanie naliczone proporcjonalnie do obecności Uczestniczki na stażu i pomniejszone o liczbę nieobecności na stażu (weryfikowane na podstawie list obecności podpisywanych każdorazowo w dniu realizacji zajęć w ramach stażu zawodowego).
 • Subsydiowanego zatrudnienia. Projekt zakłada wsparcie 18 Uczestniczek Projektu poprzez pokrycie kosztów subsydiowanego zatrudnienia u których zidentyfikowana zostanie adekwatność tej formy wsparcia. W ramach tego wsparcia Uczestniczka Projektu otrzyma wynagrodzenie miesięczne przez okres 12 miesięcy.

 

Zgłoszenia Kandydatek do udziału w Projekcie przyjmowane będą:

 

 • w Biurze Projektu – ul. Komandorska 80A/1, 53–345 Wrocław,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: kobietaprojekt@gmail.com

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektodawcy (www.srp.wroclaw.pl).

 

Biuro Projektu znajduje się we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 80A/1,
tel. +48 883-083-898

 

1 Wiek Uczestniczki Projektu na dzień przystąpienia do udziału w Projekcie. Za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień w którym Uczestniczka Projektu skorzysta z pierwszej formy wsparcia.